Zhang Ying

Zhang Yingi 1973 Born in TianJin, China  Currently Live in Toronto as a professional artist

love#3.jpg
love#3.jpg
IMG_3144.jpg
IMG_3144.jpg
selfie-1.jpg
selfie-1.jpg
selfie-2.jpg
selfie-2.jpg
selfie-3.jpg
selfie-3.jpg
selfie-4.jpg
selfie-4.jpg
2014-08-14 13.53.14.jpg
2014-08-14 13.53.14.jpg

BACK